Kurs lokalhistoria

on .

Kurs i lokalhistoria
Härmed inbjudes till en kurs i Lokalhistoria vid Mittuniversitetet, Campus Härnösand.

Kursen, som kommer att gå av stapeln 5 lördagar hösten 2006 (14/10, 28/10, 18/11, 2/12, 16/12), är kostnadsfri och består av tre moment:

En översikt över historievetenskapens utveckling i Sverige från 1800-talets mitt till idag. Dessutom en inblick i vetenskaps- och kunskapsteoretiska grunder för humanvetare i allmänhet och historiker i synnerhet.
En orientering i vår vetenskaps grunder, teori, metod och källkritik.
Praktiska övningar, enskilt eller i grupp, i form av en egen lokalhistorisk uppsats.
Kursens mål är att den studerande ska

a. inhämta grundläggande kunskaper och insikter om historikernas sätt att arbeta

b. få en ökad förståelse för lokalsamhällets utveckling över tid, i ett nationellt och internationellt perspektiv

c. skaffa sig metodiska och didaktiska färdigheter att på ett vetenskapligt sätt bearbeta lokalhistoriskt källmaterial

Kursbevis utfärdas till dem som godkänts.

Anmälan kan göras på Mittuniversitetets hemsida fr.o.m. första veckan i juni. För vidare information hänvisas till kursansvarig lärare, Svenbjörn Kilander, som säkrast kan nås på per e-post

Härnösand den 5 maj 2006
Svenbjörn Kilander docent