Stadgar

STADGAR

FÖR ÅDALENS SLÄKTFORSKARFÖRENING

Ursprungligen antagna vid föreningens bildande den 29 april 1986 på Kramfors Kommunbibliotek. Senaste uppdateringen på årsmötet 2014-03-05 och konfirmerades på medlemsmöte.

§1.

Föreningens namn är Ådalens Släktforskarförening.

§2.

Föreningen har sitt säte i Kramfors och har Ådalen med Höga Kusten som sitt verksamhetsområde.

§3.

Föreningens ändamål är att förena dem som är intresserade av släktforskning och för medlemmarnas räkning tillhandahålla facklitteratur och släktforskningsuppgifter i form av avskrifter, mikrokort, digitala media och databaser samt att anordna temakvällar, utbildningar och studiebesök i syfte att stimulera intresset för släkt- och bygdeforskning.

Föreningen ska vara ansluten till Sveriges släktforskarförbund.

§4.

Medlemskap erhålls av envar som anmäler sitt intresse och betalar den årsavgift som årsmötet har fastställt.

§5.

Medlem som önskar utträda ur föreningen, skall göra anmälan därom till styrelsen. Medlem utesluts ur föreningen om medlemsavgift ej erlägges.

§6.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en ledamot samt två suppleanter. Alla utses av årsmötet. Ordförande väljs för ett år, ledamöter för två år och övriga för ett år, så att endast en del av ledamöterna väljs varje år.

§7.

Föreningens räkenskaper skall revideras av två av årsmötet valda revisorer.

§8.

Styrelsen samlas minst fyra gånger årligen på ordförandens eller vice ordförandens kallelse. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter samt ordförande eller vice ordförande är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som delas av största antalet ledamöter. dock minst tre, och vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden eller vid dennes frånvaro av vice ordföranden. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

§9.

Föreningens räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Räkenskaperna skall snarast efter den 31/12 varje år av kassören sammanfattas i fullständigt bokslut, som revisorerna förelägger årsmötet för godkännande.

§10.

Årsmötet hålls före mars månads utgång på dag som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmötet skall utgå till medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet. I kallelsen skall lämnas uppgift om de vid årsmötet förekommande ärendena.

§11.

Vid årsmöte äger varje medlem som erlagt medlemsavgiften en röst. Beslut och val förrättas med slutna sedlar om så yrkas, annars öppet. Vid sluten omröstning med lika röstetal avgör lotten men vid öppen omröstning vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

§12.

Till att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll utses två justeringsmän av mötet.

§13.

För ändring av dessa stadgar eller upplösande av föreningen krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande föreningssammanträden med minst fjorton dagars mellanrum, varvid det ena skall vara årsmötet. Förslaget skall vid bägge sammanträdena stödjas av minst två tredjedelars majoritet.

§14.

I händelse av föreningens upplösning skall:

  • Eventuell kassabehållning överlämnas till Kramfors kommunbibliotek för fortsatt inköp av släktforskningslitteratur.
  • Föreningens litteratur, film, mikrokort och andra register överlämnas till Landsarkivet i Härnösand så att allmänheten får tillgång till dessa.
  • Om föreningen går samman med annan förening övergår alla tillgångar till denna förening.